logo

Schoolreglement

WELKOM IN SINT-RITA CAMPUS TECHNOLOGIE: DE SCHOOL OP JOUW MAAT!

Beste ouder(s ), 


Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind (opnieuw) een beroep doet op onze school. Sint-Rita Campus Technologie behoort

tot het vrije net en is dus een katholieke school. Het schoolbestuur is Vzw Sint-Ritacollege. Wij, directeur, leerkrachten en personeelsleden stellen alles in het

werk om de pedagogische voorwaarden en kansen te scheppen die uw zoon/dochter nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien en een plaats te
vinden in de maatschappij van morgen.


We zijn ervan overtuigd dat we samen met u de beste kansen voor de toekomst kunnen creëren en we rekenen erop dat u uw zoon/dochter aanmoedigt de
doelstellingen van de school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Als school engageren we ons om de rechten van uw minderjarig kind te eerbiedigen
en zijn belangen te behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde,
eigentijdse opvoeding. We kijken dus uit naar een vlotte samenwerking en danken u nu al voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

 

Van harte welkom nieuwe leerling(e)
Je zet vandaag je eerste stappen in onze campus Technologie. Voortaan ben je leerling van onze school en je zal je hier snel thuis voelen. Ben je ingeschreven in
het eerste leerjaar, dan is de lagere school voorgoed voorbij: vorig jaar was je nog de oudste, nu ben je weer de jongste. Samen met nieuwe klasgenoten zal je
een andere, boeiende leefwereld ontdekken met een aantal nieuwe gewoontes en afspraken. Heb jij elders al één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug?
En kom je nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen? Hartelijk welkom.

 

Ook jij, goede oude bekende
We heten je opnieuw welkom in je vertrouwde school. Je kent het reilen en zeilen goed en je zet de ingeslagen weg doelbewust voort. We hopen op jou te kunnen
rekenen om nieuwe medeleerlingen snel mee op weg te helpen.

 

Ook voor jou, meerderjarige leerling, een apart woordje.
Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid. Toch hopen wij dat zich hier door geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding
voordoen. Zowel jijzelf als je ouders handtekenen daarom het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor akkoord. Jouw handtekening is volledig
rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. In dit reglement verwijzen we met een asterisk (*) naar de onderwerpen waarvoor je vanaf je meerderjarigheid
autonoom mag optreden.


Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en
je ouders(*). In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat
nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de
delen werden besproken op de schoolraad. 

 

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders(*) akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders(*) opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een
coördinator, …


Samen met alle leerkrachten wensen we iedereen veel enthousiasme toe bij de
start van het nieuwe schooljaar. Van harte een dynamisch en vruchtbaar jaar!


K. Geerinckx
directeur

Delen schoolreglement Sint-Rita Campus technologie