logo

Leren leren

In de onderwijsvisie van Sint-Rita Campus Technologie neemt het leren leren een belangrijke plaats in.

  • Het streefdoel van de leerlijn leren leren is de vorming van probleemoplossende denkers en levenslange leerders die in staat zijn kennis en vaardigheden te vergaren, te verwerken en toe te passen in een reële context. Het gaat over de vorming van de persoonlijkheid van de leerder die moet beschikken over de nodige verwerkingsvaardigheden, planningsvaardigheden en sociale vaardigheden. Een probleemoplossend denker en levenslang leerder kan al zijn kennis en vaardigheden inzetten om tot een oplossing te komen en beschikt over strategieën om zijn competentie voortdurend actueel te houden en uit te breiden.

  • We erkennen verschillende vertrekposities van leerlingen, elke leerling heeft op zijn of haar moment nood aan begeleiding: namelijk als er leermoeilijkheden zijn, als er vakproblemen rijzen, als de motivatie zoek raakt, als de studie-inzet daalt. De leerlijn leren leren biedt steun en begeleiding bij deze leermoeilijkheden.

De leerlijn leren leren steunt op een viersporenbeleid

  • Organisatievaardigheden: plannen, controleren, bijsturen …
  • Verwerkingsvaardigheden: inprenten, herhalen, toepassen, samenvatten, mindmappen,…
  • Affectieve verwerkingsvaardigheden: leerstijlen, inzet, motivatie,…

 

Dit gebeurt telkens aan de hand van concrete leerstof van het betreffende jaar en hierbij worden verschillende leerkrachten ingeschakeld. Zorgbreedte ontstaat pas als alle leerkrachten de aandacht en bagage hebben om het leren leren aan te brengen. Daarenboven zetten we op schoolniveau via Smartschool voor alle leerlingen regelmatig leren-lerentips in de kijker die van pas komen bij het specifieke moment in het schooljaar: ter voorbereiding van een examenreeks, na een rapport,…

Elke leerkracht neemt zijn/haar leerlingen mee doorheen de leerstof. Hierbij gaat het naast de kennis en de vaardigheden zeker ook over de verschillende leeractiviteiten die doorlopen moeten worden om het vak te kunnen verwerken. In eerste instantie begeleidt de leerkracht dit leerproces door het te demonstreren en te expliciteren. Tijdens de lessen gaat er dus “permanent” aandacht naar het leren leren. Voor de examenperiode ontvangen alle leerlingen bovendien een bundel met daarin zowel het leerstofoverzicht als studietips voor ieder examenvak.

Sommige leerlingen hebben nood aan individuele opvang. Deze opvang gebeurt in eerste en belangrijkste instantie door de basiszorg (vakleerkrachten en klastitularissen). Zij kunnen steun bieden rond affectieve moeilijkheden (motivatie, concentratie, faalangst, …), planning en verwerking. Soms vergt deze individuele opvang een te grote tijdsinvestering en dan kan de verhoogde zorg met de leercoaches en/of leerlingenbegeleiders ingeschakeld worden voor begeleiding rond leermoeilijkheden: individuele gesprekken, leren plannen, verwerken en inoefenen leerstof, socio-emotionele opvang,…

Binnen het specifieke gedeelte wordt er actief gewerkt aan de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om binnen het STEM-domein verder te studeren of aan de slag te kunnen. De kennis en vaardigheden om tot een oplossing te komen en de strategieën om je competentie voortdurend actueel te houden worden doorheen de graden ontwikkeld en in de derde graad afgetoetst aan een reële context.

  • Graad I legt binnen de vakken Techniek, Crealab of Fablab en de STEM-basisopties de basis voor probleemoplossend denken. Leerlingen worden uitgedaagd om samen of alleen oplossingen te bedenken voor een technologisch probleem.

  • Graad II verdiept de basis uit de vorige graad. Leerlingen leren binnen hun technische en/of praktische vakken hun oplossing, product en proces te optimaliseren. Ze leren tegemoet te komen aan kwaliteitsverwachtingen en hun concepten verfijnen.

  • Graad III biedt leerlingen de kans om hun aangeleerde kennis en vaardigheden geïntegreerd in te zetten. Ze kiezen een eindwerk en werken een probleem of product volledig uit. Ze worden daarbij uitgedaagd door interne en externe juryleden om te reflecteren over hun eigen product en proces en hun keuzes binnen het technisch proces te verdedigen. Leerlingen uit praktische richtingen krijgen bovendien ook nog de kans om hun competenties verder te ontplooien in een reële werkomgeving tijdens de stage. Ze ervaren dat leren een breed en dynamisch begrip is dat niet stopt wanneer je de school verlaat.