logo

Informatie 

Inhoud

Wie is wie?

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school.

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Vzw Sint-Ritacollege
Pierstraat 3
2550 Kontich
Afgevaardigd bestuurder: Dhr. L. Vercammen

 

Ook Sint-Rita Campus College behoort tot hetzelfde schoolbestuur.

De scholengemeenschap

Korbem Hendrickxlei 2B 

2150 Borsbeek

Naast Sint-Rita Campus Technologie maken volgende scholen deel uit van Korbem:

 • Sint-Jozefsinstituut Borsbeek
 • OLVE
 • Sint-Gabriëlcollege Boechout

De scholengemeenschap heeft verschillende overlegkanalen en communicatiestructuren:

 • CASS: de drie schoolbesturen uit de scholengemeenschap hebben afgevaardigden in het CASS. Deze vergadering vormt het bestuur van de scholengemeenschap.

 • Interloc: overlegorgaan tussen de vakbondsafgevaardigden en de werkgeversdelegatie binnen de scholengemeenschap

 • MZC: het medezeggenschapscollege is een schooloverstijgende raad waarin de schoolraden van de verschillende scholen van de scholengemeenschap elkaar ontmoeten.

Het bestuurspersoneel

DIRECTEUR

Mevr. Kitty Geerinckx K.

TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR (T.A.C.)

Mevr. Catherine Tonneau-Midol
De T.A.C. staat samen met de directeur in voor het algemeen beleid van de school.

PREVENTIE ADVISEUR (P.A.)

Dhr. Johan Vincke
De P.A. staat in voor preventie, veiligheid en welzijn in school.

Leerlingenbegeleiding

De school heeft een team leerlingenbegeleiders. Zij coördineren de basiszorg en garanderen de verhoogde zorg voor iedere leerling. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor ouders. De leerlingbegeleiding situeert zich op de volgende domeinen:

 • Onderwijsloopbaan: mevr. Bleeckx, mevr. Verlinden en dhr. Jacobs
 • Leren & Studeren: mevr. Bleeckx, mevr. De Muyer en mevr. Verlinden
 • Socio-emotionele begeleiding: mevr. Vossen & dhr. Jacobs
 • Fysiek welzijn: mevr. Bleeckx

In het kader van het Decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) kreeg de school een aantal GOK-uren. Mevrouw Verlinden coördineert de GOK.

Mevr. Vossen is, naast leerlingbegeleider, tevens zorgcoördinator. Zij staat o.a. in voor de leerlingen die extra leerzorg behoeven, bv. via de zorgklas tijdens proefwerkenreeksen, de organisatie van cel-leerlingbegeleiding en de ondersteuning van leerlingen met gedragsproblemen, leermoeilijkheden of leerstoornissen.

Los daarvan blijft de kostbare en onvervangbare rol van de klastitularis als eerste aanspreekpunt echter onmisbaar.

De schoolraad en andere participatieorganen

De schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en via coöptatie de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen voor de uitwerking van het christelijk opvoedingsproject van de school. Voor elke geleding zetelt er ook iemand in de overkoepelende raad van de scholengemeenschap.

De leden van de schoolraad worden voor een periode van 4 jaar gekozen. Het mandaat voor de leerlingen eindigt wanneer zij de school verlaten. Het mandaat van de ouders eindigt wanneer hun zoon/dochter de school verlaat.

De ouderraad

De ouderraad wordt actief betrokken bij de dagelijkse werking van de school en de organisatie van een aantal specifieke activiteiten (quiz, opendeurdag, info- en vormingsavonden, …). De ouderraad is eveneens vertegenwoordigd op het niveau van de scholengemeenschap. Een facultatieve bijdrage komt op de schoolrekening.

Team schoolpastoraal

Deze werkgroep van leerkrachten houdt zich o.a. bezig met vormgeving van vieringen en bezinningsmomenten en met concrete bewustmakings- en solidariteitsprojecten in schoolverband. Eindverantwoordelijken: de godsdienstleerkrachten.

Klasvertegenwoordigers/leerlingenraad

In het begin van het schooljaar kiest elke klas een klasvertegenwoordiger. De graadcoördinatoren vargaderen enkele malen per trimester met hen om schoolse aangelegenheden te bespreken.

Comité voor preventie en veiligheid op het werk

Een overleg met directie, TAC en een vertegenwoordiging van de leerkrachten. Het comité́ bespreekt alle veiligheidsaspecten in de school. Leden: de directeur (voorzitter), mevr. Tonneau-Midol (TAC),
Dhr. Vincke. (preventieadviseur), Dhr. Van Rheenen, Dhr. Aubroeck.

C.O.C.-Vakbondswerking

Syndicale afgevaardigden: Dhr. Aubroeck en Dhr. Thijs voor schoolgebonden aangelegenheden en voor materies scholengemeenschap Korbem.

De pedagogische raad

De pedagogische raad, bestaande uit een afvaardiging van het personeel is het adviesorgaan van het personeel. Hij vergadert regelmatig met de directeur en verdiept zich in alle pedagogische aangelegenheden die de werking van de school ten goede komen. Een (niet-beperkende) opsomming: het aanbod van de studierichtingen in de school, evaluatiesystemen, vakoverschrijdende werking, aanpak van agressie, projectweken, eindtermen en ontwikkelingsdoelen, vakgroepwerking, uitrusting van vaklokalen, stageregelingen, begeleiding en oriëntering, examenroosters, excursies, samenwerking met andere scholen, … De leden van de pedagogische raad worden voor een periode van 4 jaar gekozen.

De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald

In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Onze school wordt begeleid door: Vrij CLB AMi2 Regio Mortsel-Kontich

Sint-Benedictusstraat 14b, 2640 Mortsel. tel: 03/443.90.20

e-mail: mortsel@clb-ami2.be www.clb-ami2.be
Pedagogisch medewerker: Tina De Cuyper CLB-arts: Mevr. Sofie Verkinderen

Het Kontichse CLB is verbonden aan het grotere Vrij CLB 2 Antwerpen-Middengebied
Directeur: Dhr. Daniel Gebruers

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders(*) kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat je nood hebt aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders(*) nodig. Jij en je ouders(*) worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Mortsel 2. Jij of je ouders(*) hoeven daar zelf niets voor te doen.

Jij en je ouders(*) zijn verplicht mee te werken met het CLB voor:

 • de begeleiding van spijbelgedrag;
 • collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Als je ouders(*) of jijzelf (vanaf twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde arts van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-arts of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders(*) wel zelf de kosten moeten betalen.

Openingsuren:

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Elke maandag op schooldagen open tot 19.00 uur.

Je kunt met de onthaalmedewerker van jouw school ook (telefonisch) of via Smartschool een afspraak maken voor andere gespreksuren.

Sluitingsperiodes:

 • Tijdens de weekends

 • Tijdens de wettelijke feestdagen

 • Tijdens de kerstvakantie; min. 2 dagen geopend (zie website)

 • Tijdens de paasvakantie; min. 2 dagen geopend (zie website)

 • Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

 • Mogelijke bijkomende sluitingsdagen (bv. Brugdagen): zie website

Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen. Voor een volledig overzicht van onze openingstijden verwijzen we u graag naar de website van het CLB.

Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (www.clbchat.be) maandag, dinsdag, donderdag (17u-21u); woensdag (14u-21u).

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kan alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar de leerling ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kunt naar het CLB…

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • vragen hebt over je gezondheid, je lichaam… ;
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen.

Je moet naar het CLB…

 • op medisch onderzoek;

 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);

 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs.

De maatregelen die het CLB instelt ter preventie van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht.

De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft. De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken.

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als de leerling jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Op onderzoek: het medisch consult

De leerlingen uit het 3de secundair krijgen een medisch onderzoek. Dit onderzoek is verplicht. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Er kan ook een afspraak met de dokter gemaakt worden op een later tijdstip.

De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.
Om ze te krijgen kunnen je ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat jij bekwaam bent kan je ook zelf toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

 • Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest 1ste lagere school / 6-7 jaar

 • Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 5de lagere school / 10-11 jaar

 • HPV (preventie baarmoederhalskanker): 2 inentingen 1ste secundair / 12-13 jaar

 • Difterie, Tetanus, Kinkhoest 3de secundair / 14-15 jaar

CLB-dossier

Als je bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

  • Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. 

  • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

  • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

  • We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het CLB-dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Als je jonger dan 12 jaar bent, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je naar een andere school gaat dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat.

Als je niet wilt dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.

Studieaanbod

Eerste graad

 • 1A

 • 1B

 • tweede jaar A STEM-Wetenschappen

 • tweede jaar A STEM-Technieken

 • tweede jaar B STEM-Technieken

Tweede graad

Doorstroomfinaliteit

 • Biotechnologische STEM-Wetenschappen (BW)
 • Technolgische Wetenschappen (TW)

Dubbele finaliteit

 • Elektromechanische Technieken (EMT)

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

 • Mechanica (M)
 • Elektriciteit (E)
 1.  

Derde graad

Doorstroomfinaliteit

 • Biotechnologische en Chemische STEM-Wetenschappen (BCW)
 • Technolgische Wetenschappen en Engineering (TW)
 • Mechatronica (MTC)

Dubbele finaliteit

 • Mechanische Vormgevingstechnieken (MVT)
 • Elektrische Installatietechnieken (ET)
 • Elektromechanische Technieken (EMT)

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

 • Onderhoudsmechanica Auto (AU)
 • Lassen-Constructie (LC)
 • Elektrische Installaties (EI)
 • Datacommunicatie- en Netwerkinstallaties (DNI) vanaf 2024-2025
 •  

Jaarkalender

De kalender is te vinden achteraan in de agenda. Hij bevat de data van de pedagogische studiedag, de rapporten, informatievergaderingen voor je ouders, proefwerkperiodes, stageperiodes, uitdeling van rapporten, vakanties en vrije dagen, de opendeurdag, sportieve en culturele activiteiten (in de mate dat ze uiteraard nu reeds gekend zijn). Uiteraard is het steeds mogelijk dat omwille van onvoorziene omstandigheden van de kalender moet worden afgeweken. Je wordt hiervan via Smartschool op de hoogte gebracht.

Jouw administratief dossier

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je daarom de volgende documenten binnen op het secretariaat:

 • het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie). Als je dat niet hebt behaald bezorg je het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie);

 • een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders(*), je identiteitskaart, waarvan we dan een fotokopie in je dossier bewaren. Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar, zal het inschrijvingsteam je zeggen welke documenten je moet binnenbrengen. Ook hier volstaat een kopie.

Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij leraren en opvoeders. Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen (zie Deel III Informatie). Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

Het gaat over jou

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders(*) te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

Geen geheimen

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.

Wat is dit?

Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, graadcoördinatoren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

Een dossier

Je begrijpt dat de persoon die je begeleidt niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier.

We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in [deel II, punt 4.1]. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

De cel leerlingenbegeleiding

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de graadcoördinatoren in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.

Je leraren

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

Waarvoor ben je verzekerd?

Als leerling ben je kosteloos verzekerd. De verzekering dekt:

 • de kosten voortspruitend uit lichamelijke schade in de school en op de schoolweg;

 • de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de schoolactiviteiten, maar niet op de schoolweg;

 • de gerechtelijke bijstand;

 • bij invaliditeit, overlijden, tussenkomst bij de tandarts wordt er een maximum bedrag gehanteerd. De concrete bedragen kan u bekomen bij de directeur.

Zet je in voor de school als vrijwilliger

Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen.

Organisatie

Vzw Sint-Ritacollege

Pierstraat 3, 2550 Kontich
Maatschappelijk doel: katholiek onderwijs in het bisdom Antwerpen.

Verzekeringen

Verplichte verzekering

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten via het Interdiocesaan Centrum (IC), dienst Verzekeringen, Guimardstraat 72, 1040 Brussel. Deze polis ‘B.A. Schoolinstellingen’ ligt ter inzage bij de boekhouding van het schoolsecretariaat. Hij omvat vier waarborgen: de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid, de waarborg objectieve aansprakelijkheid, de waarborg individuele ongevallen en de waarborg rechtsbijstand.

Vergoedingen

Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.

Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Kalender

Proclamatie van de resultaten en rapportbespreking: donderdag 27 juni 2024 

Proclamatie van de resultaten uitgestelde beslissingen: woensdag 29 augustus 2024
Uitreiking diploma en getuigschrift 6de jaar: woensdag 26 juni 2024