logo

Pedagogisch project en engagementsverklaring

Inhoud

Opvoedingsproject

… samen praten, samen lachen, elkander vriendelijk terwille zijn, samen boeken
in mooie taal lezen, samen speels zijn en samen eer behalen, bij tijd en wijle van
mening verschillen, zonder haat, alsof iemand het oneens was met zichzelf, en
juist door die schaars voorkomende onenigheid fleur geven aan de
eensgezindheid van meestal, aan of van elkaar iets leren …
(Augustinus, Belijdenissen IV, 8)

De Paters Augustijnen hebben Sint-Rita Campus College opgericht om vrij onderwijs met christelijk karakter aan te bieden. Op 1 januari 2022 trad ook Sint- Rita Campus Technologie toe tot de vzw Sint-Ritacollege. Als katholieke dialoogschool wil Sint-Rita Campus Technologie niet alleen zorgen voor de intellectuele en praktische vorming van jongeren, maar ook bijdragen tot het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes eigen aan onze samenleving en aan de christelijke levensvisie. Vanuit onze traditie als STEM-school zetten we ons in voor de vorming van hoofd, handen en hart. Het christelijke karakter van onze school komt tot uiting in het gezamenlijk nastreven van deze waarden en in het verbonden zijn met elkaar en met de samenleving. 

 

Als school stellen we ons actief open voor de dialoog over zingeving en waarden vanuit onze christelijke inspiratiebron. We willen ons inzetten voor al wie in onze maatschappij op zoek is naar ontwikkelingskansen, op welke manier ook. Wij kiezen er daarom bewust voor om jongeren de nodige kansen te geven om zich vanuit hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Onze school ondersteunt leerlingen in hun groei naar volwassenheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Wij willen jongeren helpen zich te bekwamen om samen te leven en samen te werken met anderen in een wereld die voortdurend in verandering is. Daarom moet onze school een leergemeenschap én een leefgemeenschap zijn.

LEEFGEMEENSCHAP

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze school met respect voor zichzelf, de andere(n) en de omgeving. We streven daarbij naar een balans tussen verbinden en begrenzen zodat de school als leefgemeenschap een veilige ruimte kan zijn waar jongeren kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Wij voeren een open communicatie in een sfeer van wederzijds respect en verbondenheid. Wij kiezen hiermee voor een fundamenteel leerlinggerichte school. We geven onze leerlingen de kans om zichzelf te ontwikkelen in verbondenheid met de school en anderen. We hebben oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van iedere leerling. Elke leerling krijgt de kans zijn/haar eigen persoonlijkheid te ontdekken

en te vormen en op zoek te gaan naar de eigen sterktes en groeikansen. Wij willen de groei naar eigenheid, vrijheid en zelfstandigheid stimuleren en begeleiden. We waarderen en benutten daarbij de unieke mogelijkheden en talenten van elke leerling. Om die reden willen we een klimaat van openheid en betrokkenheid bieden waarin jongeren zich kunnen uiten, zich ook kunnen vergissen en zich dan laten bijsturen. Enerzijds veronderstelt dit van alle betrokkenen – leerlingen maar ook ouders, leraars, ondersteunend personeel, onderhoudspersoneel en directie – een respectvolle en levensechte houding, een open dialoog en een bereidheid om zich steeds opnieuw aan te passen. Anderzijds willen wij leerlingen verantwoordelijkheid bijbrengen voor henzelf, de groep en de samenleving, hen laten oefenen in sociale vaardigheden, grenzen leren respecteren. Een jongere moet zich bewust worden dat hij/zij tegenover zichzelf, de anderen en de samenleving plichten te vervullen heeft. Zo helpen we elkaar, leerlingen en begeleiders, om vanuit zelfkennis hoopvol uit te groeien tot bekwame, geëngageerde en solidaire mensen.

LEERGEMEENSCHAP

Als leergemeenschap wil Sint-Rita Campus Technologie alle dimensies van de leerling tot ontplooiing laten komen: zowel de levensbeschouwelijke, morele, intellectuele, praktische, sociale, affectieve, lichamelijke als creatieve dimensies zijn daarbij belangrijk. We benutten daarnaast de krachtige leeromgeving van het STEM-domein en bouwen de technologische, wiskundige en wetenschappelijke interesse van onze leerlingen uit. We willen leerlingen uitdagen door hun belangstelling uit te breiden en te verdiepen én hen helpen bij moeilijkheden. Zo heeft elke leerling recht op een ondersteuning van en begeleiding bij zijn of haar leerpad. We kiezen voor authentiek leren waarbij we leerlingen enerzijds een degelijke basis van kennis, vaardigheden en attitudes willen aanbieden en hen

anderzijds willen opleiden tot probleemoplossende denkers. We willen hen voorbereiden op een plaats in het STEM-domein waar levenslang leren essentieel is en willen hen leerstrategieën bijbrengen. Wij willen zowel aandacht besteden aan de weg die wij hier met hen gaan, als aan het doel dat wij met hen willen bereiken. We leren onze leerlingen doorzetten en resultaten behalen. Wij besteden ook aandacht aan de sociale aspecten van het leren door leerlingen te leren goed met elkaar samen te werken.

OPVOEDINGSPROJECT

Deze onderwijsvisie wil Sint-Rita Campus Technologie hanteren als leidraad. Bij de dagelijkse opvang van leerlingen, bij het lesgeven, bij het evalueren en beoordelen van leerlingen, bij elke beleidsdaad willen wij ons de vraag stellen of dit bijdraagt tot en beantwoordt aan de fundamentele doelen en missie van onze school als leef- en als leergemeenschap. We willen jongeren vormen in hoofd, handen en hart door te leren ‘leren en leven’, door zich te vormen, door open te staan voor elkaar hopen we gelukkige mensen te vormen. Mensen die zich niet laten afschrikken door een samenleving in verandering, mensen die eerlijk pogen goede mensen te worden. Zo biedt Sint-Rita Campus Technologie uitdagend én leerlinggericht onderwijs.

Engagementsverklaring tussen school en ouders

Beste ouders

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

 

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 

 1. Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

  In de loop van het schooljaar wordt meermaals een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van de dagelijkse inspanningen (taken en toetsen) en de proefwerken/eindproeven. Maar deze resultaten kunt u ook dagelijks raadplegen op Smartschool.

  We verwachten u aan het eind van elk trimester om met de leerkrachten te komen praten over de behaalde resultaten en prestaties. Maar om contact op te nemen met de school hoeft u zeker niet te wachten tot die momenten. Een telefoontje volstaat om een afspraak voor een ander ogenblik te maken.

  Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met u om u te laten kennismaken met werkingsaspecten van de school, met directie en leerkrachten. Daar krijgt u heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz… Daarnaast zijn er uiteraard de individuele contactmogelijkheden ter gelegenheid van rapportuitreikingen, proefwerken, infoavonden, de oudercontacten (zie jaarkalender), het einde van het schooljaar, enz. U engageert zich om hierop aanwezig te zijn.

  Om onze leerlingen van dichtbij te begeleiden kan de school ook gespreksavonden voor kleinere groepen ouders organiseren: u kunt naar aanleiding van een klassenraad uitgenodigd worden om dieper in te gaan op specifieke aspecten m.b.t. de leer- en/of leefhouding.

  Indien u door de school expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op het oudercontact verwacht de school dat u op die uitnodiging ook ingaat en dat u, als dat niet mogelijk is, de school verwittigt.

 2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

  • Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij of zij volgt. Vormingsdagen, buitenschoolse activiteiten, de opendeurdag,  enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. 

   Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

   Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 3.1.

   Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.

   Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.

  • Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

   Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het departement onderwijs. Ook kan de politie ingeschakeld worden om een spijbelcontract op te stellen.

   Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

 3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

  In overleg met u en uw kind zoeken we naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. Hierbij rekenen we op uw positieve medewerking en op uw aanwezigheid als u uitgenodigd wordt voor overleg. Ook het CLB kan hierbij ingeschakeld worden na akkoord van uw kind. De school heeft wekeleijks een overleg met het CLB tijdens de Cel Leerlingenbegeleiding. Hier kunnen bijkomende afspraken rond individuele leerlingenbegeleiding gemaakt worden op vlak van studeren of socio-emotionele begeleiding.

 4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

  Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

 5.  Constructieve dialoog met de school
  We staan als school open voor overleg met onze leerlingen en ouders. De school gaat in gesprek over de vorderingen van uw zoon/dochter op vlak leerprestaties en psychosociale aangelegenheden. De school doet dit vanuit haar eigen evaluaties en observaties. We verwachten dat u hier op een constructieve manier mee omgaat en te allen tijde correct en respectvol communiceert met alle personeelsleden van onze school..
 6. Afspraken rond communicatie

  Op onze school gelden er afspraken over de communicatie tussen het schoolteam, de ouders en de leerlingen. Die zijn afgestemd op het afsprakenkader deconnectie
  dat een bijlage is van het arbeidsreglement van de personeelsleden. De afspraken:
  – Het officiële communicatiekanaal voor communicatie tussen schoolteam, ouders en leerlingen is Smartschool. Ouders en leerlingen hebben elk een eigen account om met de school te communiceren. Wie problemen ervaart met Smartschool kan daarvoor terecht bij de ICT-coördinator via docn@ritatechnologie.be. De school heeft ook mail voor externe
  communicatie. Het algemene mailadres van de school is info@ritatechnologie.be. Facebook, Instagram en andere sociale media zijn geen officiële communicatiekanalen van de school. Stagebegeleiders kunnen in de 3e graad omwille van praktisch-organisatorische redenen contact houden via gsm. Dit wordt afgesproken met de leerlingen vooraleer ze op stage gaan.
  – In dringende gevallen (noodsituatie/overmacht) kan de school telefonisch gecontacteerd worden tussen 8u-17u (op woensdag tot 13u). Buiten de kantooruren kan u terecht op info@ritatechnologie.be.
  – Ouders, leerkrachten en directie zijn enkel tijdens de schooluren digitaal bereikbaar. Er kan van hen dus niet verwacht worden een bericht te lezen/te beantwoorden buiten deze uren. Dit geldt in beide richtingen zowel zender als ontvanger. Personeelsleden lezen en beantwoorden uw berichten ten laatste tegen de tweede daaropvolgende werkdag.

  – De school probeert de berichtenstroom voor u beheersbaar te houden. U krijgt enkel berichten die voor u relevant zijn bv. klasuitstappen, informatie over uw zoon/dochter,…
  – Toetsen en taken worden door de leerkracht online ingevuld in de digitale agenda. Dit gebeurt ten laatste het 8e lesuur van de dag ervoor. In principe geven leerkrachten hun toetsen en taken zelfs sneller in op het moment dat ze die mondeling in de klas aankondigen.
  – De eigen leerlingen ontvangen communicatie rond de start van het volgende schooljaar via Smartschool. Nieuwe leerlingen ontvangen dit per mail. In de vakantie is de school gesloten. Dringende communicatie kan dan via info@ritatechnologie.be.