logo

Het reglement

Inhoud

Inschrijvingen en toelatingen

Nieuwe leerlingen
Tijdens het schooljaar kan je de school bezoeken tijdens ons info-en doeweekend in maart of de opendeurdag in mei. Vooraleer je kan inschrijven moet je je eerst aanmelden. De eerstejaars kunnen zich na het info- en doeweekend aanmelden via het digitaal aanmeldingssysteem. Neveninstromers melden zich aan via de eigen site. Verdere informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen
vind je terug op onze website. Tijdens de zomervakantie kan er ingeschreven worden tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus. Inschrijven kan eventueel ook na afspraak. We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven. Nieuwe leerlingen schrijven zich nooit alleen in, of enkel telefonisch, maar zijn steeds vergezeld van minstens één ouder (*) bij een intakegesprek. Wanneer een inschrijving gebeurt door (slechts) één ouder, dan gaat de school ervan uit dat dit steeds een eensgezinde beslissing van beide ouders is. Juridisch gesproken: “de inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 373 en 374 handelt met instemming van de andere ouder”.

 

Maximum capaciteit
Sint-Rita Campus Technologie kiest voor een leerlinggerichte schoolcultuur en wil aandacht schenken aan elke leerling. Om dit te realiseren beperkt de school de klasgrootte per klasgroep.
De maximumcapaciteit voor de inschrijvingen werd door het schoolbestuur vastgelegd 40 leerlingen voor 1A en 12 voor 1B. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. Ook voor de opties en keuzemogelijkheden binnen studierichtingen gelden de regels van de maximum capaciteit bij een overstap.

 

Bij ieder nieuw schooljaar hebben eerst de eigen leerlingen herinschrijvingsrecht. Pas nadat de eigen leerlingen hun herinschrijving bevestigd hebben, bepaalt het schoolbestuur per administratieve groep hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Dit wordt op de derde werkdag van juli bepaald en vanaf de derde werkdag van juli kunnen de inschrijvingen in de hogere jaren plaatsvinden. Leerlingen
kunnen zich daarvoor wel al eerder aanmelden via de website. Bij de start van het schooljaar liggen de klasverdelingen vast en staat de maximumcapaciteit voor de hogere jaren (2de tot en met 6de jaar) op 0 leerlingen om de aandacht voor de leerlingen die ingeschreven werden te kunnen blijven garanderen doorheen het schooljaar.

 

Eigen leerlingen
Om praktische redenen vragen we de eigen leerlingen om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of ze ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. In een eerste fase hebben leerlingen die al op het SRT schoollopen steeds voorrang, ongeacht van welke richting ze komen of welke studiekeuze ze willen maken, en dit voor hun ganse schoolloopbaan. Uiteraard
zullen ze wel moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen in de school kunnen opgenomen worden, vragen we uitdrukkelijk dat de ouders uiterlijk tegen 30 juni de studiekeuze van hun zoon/dochter (*) bekend maken via het (digitale) formulier dat de school hiervoor voorziet, behoudens in geval van bijkomende proeven. Meer informatie
hierover vind je in deel III.


Inschrijvingsrecht
Elke jongere heeft recht op een school naar eigen keuze. Iedere ouder mag zijn/haar kind dus in onze school inschrijven, steeds na akkoord met het schoolreglement en het opvoedingsproject. Er zijn slechts enkele formele weigeringsgronden: een kandidaat-leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden, een bepaalde afdeling zit vol (probleem van capaciteit, bv. op basis van het aantal machines in een werkplaats), of een leerling was uitgesloten tijdens één of twee schooljaren voordien. Buiten deze enkele beperkende decretale maatregelen voert de school een maximaal
gelijkekansenbeleid.


In het kader van de leerlingenbegeleiding en volgens de regelgeving kan er een gesprek aangevraagd worden over specifieke onderwijsbehoeften. We bekijken dan met de ouders, het CLB en de klassenraad of er redelijke aanpassingen mogelijk zijn en of er eventueel een individueel aangepast programma kan voorzien worden. Men kan zich geen jaar op voorhand inschrijven, maar slechts
ten vroegste na het infomoment in maart. Om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen brengen voorlopig ingeschreven leerlingen uiterlijk de tweede werkdag in  juli het administratief dossier in orde. Pas dan zijn ze definitief in orde. In onze scholengemeenschap willen we vermijden dat leerlingen “shoppen” en zich op meerdere scholen tegelijk inschrijven. Op dat vlak is er een open communicatie tussen de scholen van de scholengemeenschap. We hanteren eveneens een voorrangsregeling voor broers en zussen van leerlingen die reeds op onze school zitten. Voor eerstejaars is de voorrangsregeling opgenomen in het digitale aanmeldingssysteem. Voor neveninstromers loopt de voorrangsperiode van maandag tot vrijdag voorafgaand aan het infoweekend in maart. Broers en zussen hebben dezelfde hoofdverblijfplaats of minstens één gemeenschappelijke ouder. Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. 

 

De inschrijving stopt enkel:

 • wanneer je zelf onze school verlaat; 
 • of wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd;
 • een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien;
 • jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar;
 • je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt 3.1.10).

Onze school

Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling

Een gewone lesdag telt 7 of 8 lesuren.

Het belt ’s ochtends om 8.20u. De eerste les begint om 8.25u, de laatste eindigt om 16.35u. Je bent steeds in de school vóór het eerste belsignaal om 8.20u. en om 12.55u. De specifieke lessenrooster van je klas vind je in Smartschool.

De lessen verlopen volgens onderstaande dagindeling:

 • 1ste uur: 8.25u. tot 9.15u
 • 2de uur: 9.15u tot 10.05u
 • speeltijd: 10.05u tot 10.20u
 • 3de uur: 10.20u tot 11.10u
 • 4de uur: 11.10u tot 12.00u
 • Middagpauze: 12.00 tot 12.55u
 • 5de uur: 13.00u tot 13.50u
 • 6de uur: 13.50u tot 14.40u
 • speeltijd: 14.40u tot 14.55u
 • 7de uur: 14.55u tot 15.45u
 • 8ste uur: 15.45u tot 16.35u
 

In de derde graad kan een rooster starten om 9u15 of kan er een 5e lesuur ingeroosterd worden op woensdag (tot 12u50). Leerlingen kunnen vanaf 9u de school binnenkomen. Alle leerlingen zijn op woensdagnamiddag vrij; uitgezonderd diegenen die een strafstudie opgelegd kregen. Die loopt van 12.u. tot 15.00u (incl. middagmaal). Een lesweek omvat 32 lesuren per week. In schooljaar 2023-2024 heeft enkel 6IW 34 lesuren.

Bij afwezigheid van een lera(a)r(es) tijdens het 8ste lesuur mag je om 15.45u. naar huis. Dit wordt meegedeeld via de agenda in Smartschool.

Bij een aangekondigde afwezigheid van een leerkracht mogen de leerlingen van de derde graad na toelating van de directeur het eerste of de eerste twee lesuren later naar school komen of de laatste twee lesuren de school vroeger verlaten. Dit wordt meegedeeld via de agenda in Smartschool. In uitzonderlijke omstandigheden (bv. corona) kan dit uitgebreid worden naar de andere graden.

Het belsignaal

’s Morgens en ’s middags belt het tweemaal: om 8.20u en 8.25u en om 12.55u en 13.00u. Bij het eerste belsignaal gaan de leerlingen van de tweede en derde graad in hun rij bij het juiste klasnummer op de speelplaats staan. De leerlingen van de eerste graad vormen bij het belsignaal hun rij per klas op de kleine speelplaats.

Ze wachten rustig tot hun leerkracht hen aan hun klasnummer komt oppikken om samen met hem/haar naar de klas te gaan. Bij het tweede belsignaal moet iedereen in de klas/werkplaats aanwezig zijn en start de les. Bij het einde van de speeltijden is er slechts één belsignaal. Ook dan wachten de leerlingen hun leerkracht op aan het klasnummer om samen naar de juiste klas/werkplaats te gaan. Vanaf 8u voorzien we in toezicht op het schooldomein.

Leerlingen die pas het tweede lesuur starten gaan om 9u15 rechtstreeks naar het leslokaal. 

Beleid inzake stages en werkplekleren

We voorzien een blokstage van 14 dagen voor 6ET, 6MEVO, 5AU, 5LC en 5EI.

We voorzien een alternerende stage van 1 dag per week voor 6EI, 6AU en 6LC. De stage wordt georganiseerd volgens de regelgeving en is verplicht. De school kan ook beslissen om bijkomende stages in te richten. Leerlingen die stagedagen missen kunnen in overleg met de stagebegeleider en stageplaats verplicht worden deze dagen in te halen, bij voorkeur tijdens de vakantie.

Beleid inzake extra-murosactiviteiten

Deze activiteiten zijn gewone schooldagen en dus verplicht. Alleen met een doktersattest moet het deelnamebedrag niet betaald worden. We verwijzen hiervoor ook naar de begeleidende brieven bij de verschillende activiteiten.

Schoolrekening

Wat vind je terug in de schoolrekening?

In de schoolrekening vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders(*) kunnen vragen. Je vindt de kostenraming op de schoolsite. 

Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven:

 • Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders(*) zeker zullen moeten maken zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën … Zaken die je alleen bij ons kan/moet aankopen, zoals je laptop, koop je verplicht bij ons. Er zijn ook zaken die je zowel bij ons als ergens anders kan kopen bv. werkschoenen. Je kiest zelf waar je die zaken koopt, maar als je ze bij ons koopt, dan moeten je ouders(*) ervoor betalen.
 • Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders(*) ervoor betalen bv. huurfietsen.

In de schoolrekening staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen:

 • Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet afwijken.
 • Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost.

De schoolrekening werd besproken op de schoolraad.

 

We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening:

 • Vier keer per schooljaar versturen we een schoolrekening. Daarnaast is er een aparte rekening voor de meerdaagse excursies en de viering van de laatste 100 dagen. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.
 • Je ouders(*) zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders(*) het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald , blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
 • Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon op onze school de TAC. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen.

 • Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet. In geval van wanbetaling stuurt het schoolbestuur, vooraleer het tot een invordering overgaat, minstens twee aanmaningen via Smartschool. Indien de ouders ook na meerdere aanmaningen weigeren te betalen, kan het schoolbestuur gerechtelijke stappen ondernemen of eventueel een incassobureau inschakelen. Dit kan tot drie jaar na het ontvangen van de rekening.

Reclame en sponsoring

 

Indien onze school reclame en sponsoring door derden toelaat, moet de school zich houden aan een aantal principes:

 • de verplichte onderwijsartikelen of leermiddelen zijn vrij van reclame.

 • alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het gaat om een verwijzing naar het feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie.

 • de reclame en sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de taken en de doelstellingen van de school.

 • de reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang.

Studiereglement

Afwezigheid

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders(*) ondertekend hebben.

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6. Je ouders(*) verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.7.

Je bent ziek

Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
 • een verklaring van je ouders(*) (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar door het daarvoor voorziene strookje uit het agenda in te leveren.
 • een medisch attest is nodig:
  • zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;
  • wanneer je ouders(*) in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een verklaring aan de hand van het daarvoor voorziene strookje uit het agenda;
  • als je tijdens de proefwerken of eindproeven ziek bent. Eventueel kan een school hier bijkomende evaluatiemomenten aan toevoegen.
  • als je tijdens buitenschoolse activiteiten ziek bent.
Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:

 • uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);
 • de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
 • begin- of einddatum zijn vervalst;
 • het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders(*), hulp in het huishouden ….

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.

Wanneer lever je een medisch attest in?

 

Je geeft de verklaring van je ouders(*) of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.

 

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders(*).

Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.

Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch).

Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders(*) kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

Wat is tijdelijk onderwijs aan huis?

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders(*), welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis.

Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg;

 • je verblijft op 10 km of minder van de school;

 • je ouders(*) bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoont. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders(*), een doodsbericht of een huwelijksaankondiging.

Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie punt 3.1.1.5).

Je kan afwezig zijn om één van de volgende redenen

 • je moet voor een rechtbank verschijnen;
 • de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
 • bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
 • op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • je bent preventief geschorst;
 • je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
 • je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel;
 • om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders(*) moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies:
  • Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)
  • Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
  • Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders(*)). Een bijzondere situatie betreft afwezigheid voor (het volgen van de lessen voor) het behalen van een rijbewijs voor een bromfiets of auto. Dit kan niet toegelaten worden tijdens de schooluren. Enkel de directeur kan per uitzondering toelating geven voor lesverzuim omwille van het afleggen van het praktisch examen maar dit is hoogst uitzonderlijk. De theoretische proef kan zeker buiten de schooluren gebeuren.

Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, eindproeven, toetsen, klasoefeningen of persoonlijke taken?

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een toetsen, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken.

Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken of eindproeven, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken of eindproeven moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders(*) op de hoogte.

Praktijklessen en stages inhalen

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of –stages zal inhalen. Herhaaldelijk afwezig zijn op de stage kan leiden tot tuchtsancties en in uitzonderlijke gevallen tot definitieve uitsluiting.

Spijbelen kan niet

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Ook kan de politie ingeschakeld worden om een spijbelcontract op te stellen. Bij overtreding van de afwezigheidsregels zal je, mede vanuit het CLB en de graadcoördinatoren, van nabij worden gevolgd. Overtredingen van de regels m.b.t. afwezigheden brengen op termijn je statuut van “regelmatige leerling” in het gedrang, met mogelijk negatieve gevolgen voor studiebekrachtiging, leerplicht en kinderbijslag.

Indien de school twijfelt aan de rechtsgeldigheid van medische attesten, dan neemt de CLB-arts contact op met de vernoemde arts of met de ouders.

Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

Persoonlijke documenten

Schoolagenda en leerlingenkaart

De leerlingen krijgen een leerlingenkaart. Daarnaast maakt de school ook een digitale leerlingenkaart aan via de Smartschool-app. Je schoolagenda en je digitale leerlingenkaart heb je steeds bij je op school. Elk ogenblik van de dag kunnen zij je gevraagd worden. Als je deze weigert af te geven of te tonen, kan je hiervoor een sanctie krijgen.

Op onze school wordt de digitale agenda van Smartschool gebruikt. Je leerkracht zet taken en toetsen op Smartschool. Je checkt Smartschool dagelijks.

Persoonlijk werk

Je taken, toetsen en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt op voorgedrukte bladen of papier met hoofding van de school. Ze worden op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting kan vervallen bij een langere gemotiveerde afwezigheid.

Alle taken en toetsen worden door de leerlingen zelf bewaard, zij vormen de basis voor jouw rapportpunten. Aan het eind van het schooljaar worden alle toetsen en taken gebundeld.

Rapport

In de loop van het schooljaar wordt meermaals een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van de dagelijkse inspanningen (taken en toetsen) en de proefwerken. Naarmate de studiejaren vorderen worden de toetsperiodes en de leerstofgehelen groter.
Je ouders (*) hebben aan het eind van elk trimester de gelegenheid om met je leerkrachten te komen praten over je behaalde resultaten en prestaties. Maar om contact op te nemen met de school hoeven je ouders (*) zeker niet te wachten tot die informatievergaderingen. Via Smartschool zijn leerkrachten en leerlingenbegeleiding bereikbaar.

Het taalbeleid van onze school

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. Je bent verplicht om deze begeleiding te volgen. Ook voor de andere studiejaren voert de school een bewust taalbeleid.

Begeleiding bij je studies

De klastitularis

Eén van je leerkrachten vervult de taak van klastitularis. Bij hem/haar kan je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gezond vertrouwelijk gesprek kan immers al veel moeilijkheden vermijden. In de mate van het mogelijke is de klastitularis de

leerkracht die het meest in jouw klas komt of er een hoofdvak geeft. Hij/zij is de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in te klas.

Extra ondersteuning

Team Leren & studeren

Binnen de leerlingenbegeleiding is er een team Leren & studeren. Zij staan samen met je leerkrachten in voor de basiszorg bv. examenoverzichten, middagstudie,… Ze kunnen je ook verhoogde zorg bieden indien je dit nodig hebt door je via een aangepast traject te ondersteunen in je studiemethode, planning,… Dit gebeurt na overleg binnen de begeleidende klassenraad (zie ook 3.4.3) of met de zorgcoördinator.

Inhaalles

De leerlingen van de eerste graad kunnen driemaal per week Plustraject volgen voor wiskunde, Nederlands en Frans. In die studie kan je indien gewenst om hulp vragen bij de vakleerkracht, die jou vooral zal steunen in het aanbrengen van een goede studiemethodiek of helpt bij het verwerken van een moeilijker deel van de leerstof.

Middagstudie

Daarnaast zijn er ook middagstudies op verschillende weekdagen. Leerlingen kunnen die gebruiken om in stilte te werken voor school of taken en toetsen in overleg met hun vakleerkracht in te halen. De leerlingenbegeleiders communiceren over de middagstudie.

De begeleidende klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt de “begeleidende” klassenraad 4 maal per jaar samen. Tijdens die vergaderingen wisselen de klastitularissen en de andere leerkrachten informatie of toelichtingen onder elkaar uit over je studie(verloop). Door bespreking van de studieresultaten komen de leerkrachten tot een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden afgesproken.

Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders (*) via de schoolagenda, het rapport of per brief op de hoogte gebracht.
In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders (*) opgenomen.

Het hoofddoel van deze werkwijze is je studievordering op de voet te volgen, problemen tijdig te detecteren en, waar nodig, bij te sturen en remediëring aan te bieden. Zo kan de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar een goede en gefundeerde eindbeslissing nemen in functie van je verdere schoolloopbaan / studiecurriculum.

Bij specifieke onderwijsbehoeften
Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de zorgcoördinator. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De leerlingenbegeleiding zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen. We werken hiervoor samen met het CLB.

Bij ziekte, ongeval of handicap

 • Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
 • Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen
 • Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen.

 

De klassenraad baseert zich bij de leerlingenevaluatie in de eerste plaats op de eigen observaties en evaluaties doorheen het schooljaar. Daarbij kan de delibererende klassenraad ook het resultaat van de Vlaamse toetsen als bijkomende bron hanteren. Het resultaat van de Vlaamse toetsen kan echter nooit het enige doorslaggevende element zijn bij de eindbeslissing.

 

De evaluatie

Het evaluatiesysteem en de beoordeling
Soorten evaluatie

Op onze school bestaan er verschillende soorten evaluatie naast elkaar. Er zijn drie systemen: gespreide of permanente evaluatie, examens en (tussen-/eind)proeven.

Het dagelijks werk bestaat uit 4 perioden van 20/20/30/30 punten
Ze omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je toetsen en taken, je leerhouding (attitude), je inzet in de lessen, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt de leerkracht, maar vooral jezelf, de nodige informatie over je studievordering en ontwikkeling. Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal ondervragen. Voor praktijkvakken en AV in de A-finaliteit wordt rekening gehouden met de ganse leerhouding (inzet in de les, zorg en afwerking (werkstukken) attitudes,…). Voor sommige vakken is dit de enige vorm van evaluatie. We spreken dan van gespreide of permanente evaluatie.

Andere vakken hebben in december en juni ook een reeks van (eind)proeven. De (eind)proeven peilen naar de verworvenheden na een groter geheel. Ze kunnen aangeven of voldoende competenties verworven zijn om slaagkansen te hebben in een hoger leerjaar. De resultaten van deze (eind)proeven zijn van belang voor de beslissing op de deliberatie omdat ze extra info geven over het verwervingsniveau door de leerling. Eindproeven komen in alle graden voor.

Sommige vakken in het in de D/A- en D-finaliteit tweede en derde graad hebben naast een dagelijks werk ook examens. De bedoeling van examens is om na te gaan of een leerling in staat is grote gedeelten van de leerstof te verwerken. De school zelf bepaalt het aantal.

De tussen- & eindproeven en examens vormen samen de proefwerkenreeks. De periodes worden in de jaarkalender opgenomen. De proefwerkenreeksen bestaan telkens uit een aaneengesloten reeks examens en proeven, in de vorm van een halvedagsysteem. De proefwerkenregeling wordt opgesteld met het oog op de leerlingen (bv. hoofdvakken na een weekend, …). De leerlingen krijgen hun precieze reeksen enkele weken op voorhand via Smartschool meegedeeld: dit vereenvoudigt een goede studieplanning. Ze krijgen ook een leerstofoverzicht. De leerlingen van de derde graad hebben slechts twee proefwerkenreeksen per jaar (kerst/einde schooljaar). In de tweede graad zijn het er drie (kerst/Pasen/einde schooljaar). De vakleraar brengt hen tijdens de les op de hoogte van de te 

beheersen materies voor die proefwerken. Het behoort tot de schoolcultuur om op het einde van het schooljaar ook heel wat vakken mondeling te overhoren, zodat een genuanceerdere evaluatie van het ganse schooljaar mogelijk is. Na mondelinge proefwerken mogen de leerlingen meteen naar huis om te studeren voor hun volgend vak.

In de A-finaliteit zijn alle vakken gespreide of permanente evaluatie. Er wordt geen klassieke proefwerkenreeks georganiseerd omdat de klemtoon ligt op het verwerven van vaardigheden en attitude en een klassieke proefwerkenreeks hiervoor niet meteen de beste evaluatievorm is. Grotere gehelen worden getest in projecten. Deze projecten kunnen vakoverschrijdende evaluaties bevatten.

Meer details over de evaluatie per richting vind je op de leeswijzer bij het herfstrapport.

Stage en eindwerk

Naast de gespreide en permanente evaluatie en de eindtoetsen en proefwerken gaat in bepaalde leerjaren in de derde graad aparte aandacht uit naar de evaluatie van de stages (stageverslagen, beoordeling van de stage door de mentor, …) en een eindwerk. Het eindwerk is een jaarproject met tussentijdse evaluatiestappen waarbij je de kans krijgt om theoretische, technische en praktische aspecten uit het specifieke gedeelte van je opleiding met elkaar te verbinden. Deze proef kan mee beoordeeld worden door deskundigen van buiten de school en is van groot belang voor het al dan niet slagen in het zesde jaar. Er wordt rekening gehouden met de procesevaluatie en het afgewerkte product. Ook de mondelinge verdediging voor de jury is een bijzonder belangrijk onderdeel van het eindwerk. De punten voor het eindwerk tellen mee binnen het specifieke gedeelte van je vak.

Faciliteiten bij examens/eindproeven

Leerlingen kunnen indien ze recht hebben op verhoogde zorg (bv. vormen van dyslexie, dyspraxie, ASS,…) toestemming krijgen van de zorgcoördinator om gebruik te maken van bepaalde faciliteiten voor de examens: meer examentijd, mondeling i.p.v. schriftelijk,…. Zo’n regeling is steeds de vrucht van een expliciet begeleidingsplan dat samen met ouders, leerkrachten, CLB, leerlingenbegeleider, huisarts en/of derden wordt opgesteld.

Indien een leerling langdurig ziek is geweest gedurende het schooljaar (en bv.een examenreeks heeft gemist), dan is een “uitgestelde proef” zeker een optie. De delibererende klassenraad beslist dan voor welke (kern)vakken de leerling
eind augustus examens moet komen afleggen.

Het rapport

Bij het begin van het schooljaar worden de leerlingen geïnformeerd over hoe zij zullen beoordeeld worden op hun vakken (toetsen, examens, groepswerk, permanente evaluatie, …): alle leerkrachten leggen hun werkwijze uit voor hun eigen vak(ken) tijdens de eerste lessen. Zo weten leerlingen van bij de start van het schooljaar wat van hen verwacht zal worden.

Het rapport is een schriftelijk verslag van je studievorderingen doorheen het schooljaar en van je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen. Indien je tekorten hebt voor een vak, zal de vakleraar een remediëring formuleren op je rapport om je de kans te geven om de leerstof die je nog niet onder de knie hebt bij te werken. De delibererende klassenraad kan bij een tekort op het eindrappport rekening houden met de mate waarin je deze remediëring opvolgde.

De klastitularis overhandigt je de tussentijdse rapporten op de data die vermeld staan in de jaarkalender. De examenrapporten worden aan je ouders overhandigd tijdens de voorziene oudercontacten.

Elk rapport laat je door je vader of moeder (*) ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klastitularis, die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan.

Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders (*) om hen te laten kennismaken met werkingsaspecten van de school, met directie en leerkrachten. Daar krijgen zij heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz… Daarnaast zijn er uiteraard de individuele contactmogelijkheden ter gelegenheid van rapportuitreikingen, proefwerken, infoavonden, de oudercontacten (zie jaarkalender), het einde van het schooljaar, enz.

Om onze leerlingen van dichtbij te begeleiden organiseert de school ook gespreksavonden voor kleinere groepen ouders: u kan als ouder naar aanleiding van een klassenraad uitgenodigd worden om dieper in te gaan op specifieke aspecten m.b.t. de leer- en/of leefhouding van uw zoon of dochter.

Fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten, …

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.

Als de leerkracht merkt dat je systematisch afwezig bent tijdens de evaluaties, kan dit als fraude behandeld worden. Je maakt dan bewust een beoordeling onmogelijk. Indien je op die manier selectief afwezig bent bij aangekondigde evaluaties kan de leerkracht een nul geven.

Wanneer je tijdens een proefwerk of eindproef betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders(*) daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders(*).

Het plegen van fraude tijdens een proefwerk of eindproef kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

Meedelen van de resultaten

We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. In de jaarkalender zie je de data van de rapportuitreiking en de rapportbespreking. Als men niet komt op de voorziene datum, wordt het resultaat geacht te zijn ontvangen. Op Smartschool kun je de ingebrachte resultaten steeds zien. Telefonisch worden geen resultaten meegedeeld.

Jij en je ouders(*) kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

De deliberatie op het einde van het schooljaar

Hoe werkt een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.

Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist:

 • of je al dan niet geslaagd bent;
 • welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.

Hij steunt zich bij zijn beslissing:

 • op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
 • op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
 • op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.5.3).

Mogelijke beslissingen

Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar.

Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren.

In het 1ste leerjaar van de eerste graad
 • Als je geslaagd bent, krijg je er een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je:
  • ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar;
  • ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar:
   • niet naar om het even welke basisoptie of pakket en/of;
   • ben je in het tweede jaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring).

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

 • Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kun je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad
 • Als je geslaagd bent, krijg je:
  • een oriënteringsattest A: dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar;
  • een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
 • Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kun je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

Overweeg je om je leerjaar over te zitten?
 • Behaal je in het 1ste leerjaar A of B een oriënteringsattest A zonder beperkingen, dan is overzitten in hetzelfde structuuronderdeel niet mogelijk. Je kunt na het behalen van een oriënteringsattest A zonder beperkingen in 1B wel de overstap maken naar 1A.
 • Behaal je in het 1ste leerjaar A of B een oriënteringsattest A met beperkingen, dan kun je in principe niet overzitten in 1A of 1B. Indien je echter in 1A of 1B een oriënteringsattest met uitsluiting van de toegang tot minstens de helft van alle bestaande basisopties van 2A of 2B behaalt, dan kun je er wel voor kiezen om het leerjaar over te zitten.
 • Behaal je in het 1ste leerjaar A of B een oriënteringsattest C, dan kun je er steeds voor kiezen om het leerjaar over te zitten.
 • Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een oriënteringsattest A, dan kun je beslissen om je leerjaar over te zitten in een ander structuuronderdeel.
 • Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een oriënteringsattest B, dan heb je voor het overzitten van het leerjaar in dezelfde of een ander structuuronderdeel, een gunstig advies van de delibererende klassenraad nodig. Enkel in geval van een gunstig advies inzake overzitten heb je de mogelijkheid om het leerjaar over te zitten. Heeft de klassenraad een ongunstig advies inzake overzitten gegeven, dan is overzitten in dat leerjaar niet mogelijk.
 • Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de leerjaren van de tweede graad een oriënteringsattest B met een clausulering voor alle studierichtingen van drie van de vier onderwijsvormen of voor alle studierichtingen van twee van de drie finaliteiten, dan geeft de klassenraad geen advies inzake overzitten. Je kunt er dan voor kiezen om het leerjaar in hetzelfde of een ander structuuronderdeel over te zitten.
 • Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad of de hogere leerjaren een oriënteringsattest C, dan kun je steeds het leerjaar overzitten.

Het advies van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. Dat advies kan o.a. bestaan uit:

 • suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten).

 • concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak;

 • een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken.

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.

Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders(*) die beslissing zullen aanvechten. beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een A-attest met uitsluitingen, een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je ouders(*) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

Je ouders(*) moeten een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur.

De aanvraag gebeurt schriftelijk, liefst via e-mail (info@ritatechnologie.be), zo snel mogelijk en ten laatste op de derde dag* na de dag van het eerste oudercontact waarop de rapporten werden uitgedeeld. Het overleg zelf moet ten laatste gebeuren op de zesde dag* na de eerste dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Jullie krijgen daarvoor een uitnodiging die de afspraak bevestigd. De precieze datum van de oudercontacten met rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning [in deel III, punt 3]. Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen nadat de uitgestelde beslissing werd meegedeeld. De precieze datum van de proclamatie van de uitgestelde beslissingen staat vermeld in de jaarkalender en op het rapport van juni. De dag* daarna is de eerste dag van de termijnen van drie dagen* en zes dagen*.

Let op: als het overleg na het verstrijken van de termijn van drie dagen* wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op de vraag om een overleg ingaan.

Tijdens het overleg geven je ouders(*) hun bezwaren. De directeur verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.

De dag* na het overleg delen we het resultaat van het overleg aan je ouders(*) mee. Er zijn twee mogelijkheden:

 • de directeur deelt per aangetekende brief of na aftekening voor ontvangst mee dat de argumenten van je ouders(*) geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;

 • de directeur vindt dat de argumenten van je ouders(*) het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. De datum van die vergadering wordt u schriftelijk meegedeeld. Het resultaat van de nieuwe vergadering van de klassenraad ontvangen je ouders(*) per aangetekende brief of na aftekening voor ontvangst. Die brief wordt verzonden de dag* na de vergadering.

Als je ouders(*) het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directeur, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

Als dat het geval zou zijn, dan kunnen je ouders(*) met een aangetekende brief (het beroepschrift) beroep instellen.

Dat moet gebeuren ten laatste op de derde dag* nadat de brief afgetekend werd voor ontvangst of nadat de aangetekende brief van de school (met de beslissing van de directeur of met de nieuwe beslissing van de klassenraad) door de postbode aangeboden werd op jullie adres. (De dag van de verzending van de aangetekende brief kent men door de poststempel. Op de dag* die volgt op de dag van de verzending, wordt de brief bij jullie door de postbode aangeboden. De dag* daarna is de eerste van de termijn van drie dagen* waarbinnen het beroepschrift verzonden moet worden)

Het aangetekende beroepschrift moet worden verstuurd aan het schoolbestuur. Aan de school mag u een kopie bezorgen. De adressering moet zijn:

Aan de afgevaardigd bestuurder van de Vzw Sint-Ritacollege Pierstraat 3
2550 Kontich

Wanneer de school open is, kunnen je ouders(*) het beroepschrift ook persoonlijk afgeven. Je ouders(*) krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroepschrift dan door aan het schoolbestuur zodat een aangetekende verzending aan het schoolbestuur niet meer nodig is.

Het beroepschrift moet:

 • gedateerd en ondertekend zijn door de indiener(s) ervan,

 • duidelijk de naam van de leerling vermelden,

 • duidelijk de naam en het adres van de school vermelden,

 • duidelijk de redenen aangeven waarom de beslissing van de delibererende klassenraad betwist wordt.

Belangrijk:

 • Beroep instellen zonder dat er eerst een overleg geweest is zoals beschreven in punt 3.5.4.1, zal onherroepelijk tot de onontvankelijkheid van het beroep leiden

 • Als het beroepschrift te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dit betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Om het beroep te behandelen stelt het schoolbestuur beroepscommissie samen.

In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders(*) uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De stemming zelf is geheim. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouder(s)* meedelen.

Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders(*) tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

Leefregels, afspraken, orde en tucht

Praktische afspraken en leefregels op school

Inspraak

Leerlingen kunnen lid worden van de leerlingenraad of deelnemen aan vergaderingen als men verkozen is tot klasvertegenwoordiger. Ouders kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden van de ouderraad. Een afvaardiging van leerlingen en ouders zetelen in de schoolraad. Vertegenwoordigers van deze raden zetelen ook in het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap.

Gedrag

Je gedrag zowel in als buiten de school, moet onberispelijk zijn. Het mag het schoolgebeuren of de naam van de school geen schade toebrengen. Hiertoe behoort ook het naleven van de verkeersregels. Je volgt steeds de gebruikelijke weg van en naar de school.

Samenscholen in de schoolomgeving

Omwille van veiligheidsredenen is het samenscholen van leerlingen aan de schoolpoort of in de schoolomgeving (lichten Boniverlei, parkje, Altenastraat…) verboden. Je zet dadelijk bij aankomst in de school je fiets of bromfiets in de bewaakte fietsenstalling. Je fiets of bromfiets moet ALTIJD op slot staan, anders ben je niet verzekerd tegen eventueel verlies of diefstal. Meerderjarige leerlingen die met de auto naar de school komen, verlaten bij aankomst hun wagen en gaan direct naar de speelplaats. Op het domein van de school wordt niet gefietst en wordt de brommermotor stilgelegd.

 • Leerlingen met een brommer of wagen ondertekenen een gedragscode.
 • Afspraken aan de schoolpoort bij het buitengaan/-rijden
  • Alle leerkrachten aan de schoolpoort zijn gemachtigd opzichter: zij zijn door de Kontichse politie gemachtigd om het inkomend en uitgaand verkeer aan de schoolpoort te regelen. Zij gebruiken daarvoor een verkeersbord met verbodsteken, een fluorescerende jas met opschrift “gemachtigd opzichter” en een armband van de gemeente Kontich. Je bent dus verplicht om hun instructies zeer nauwkeurig op te volgen!
   • Alle leerlingen gaan te voet, naast hun fiets/bromfiets tot aan de voorziene lijnen aan de poorten (veiligheid!).
   • Voetgangers hebben als zwakste weggebruiker absolute voorrang. Zij mogen meteen vooraan aan de voetgangerspoort wachten.
   • Daarnaast wachten de bromfietsers vooraan aan de poort. Er worden nog geen brommers gestart (milieu!). Daarachter aansluitend wachten de fietsers.
   • Volgorde bij het buitengaan van de school:
    • voetgangers eerst: via de voetgangerspoort
    • bromfietsers – zij starten pas nà het signaal van de toezichthoudende leerkracht aan de poort
    • fietsers sluiten aan, ook pas nadat de toezichthoudende leerkracht daartoe het signaal heeft gegeven. Zo wordt de veiligheid van alle leerlingen maximaal gegarandeerd.
   • Leerlingen met de wagen mogen onmiddellijk door op aangeven van de gemachtigd opzichter, maar moeten ook dadelijk vertrekken.
   • Leerlingen wiens ouders hen komen afhalen wachten achter de voetpadlijn tot de ouders er zijn.
   • Rechts van de leerlingen moet steeds een strook vrij blijven om voetgangers door te laten gaan.
   • Geen enkele leerling mag de school verlaten via de beplanting.
   • Er wordt niet gerookt in de onmiddellijke nabijheid van de school.
   • Als bijna alle leerlingen vertrekkensklaar staan (lkr. plantsoen kan hiervoor een seintje geven aan lkr. poort) moeten alle leerlingen in blok naar buiten (dit om de tijd van wegversperring zo kort mogelijk te houden voor het verkeer van de straat).
   • Er mag niet over voetpaden gereden worden. Je rijdt waar het toegelaten is. Iedereen rijdt meteen door: blijf niet hangen op straat. Houd op het fietspad steeds ruimte vrij voor het andere (brom)fietsverkeer.

Organisatorische afspraken bij de lessen L.O.

Verplaatsingen van en naar de sporthal of zwembad.

Na het belsignaal komen de leerlingen van de 2de en de 3de graad uit zichzelf naar de fietsenrekken. De leerlingen van de eerste graad worden opgehaald op de speelplaats door de L.O.-leerkracht.

Verplaatsingen gebeuren in principe altijd zoveel mogelijk met de fiets. Er zijn tevens een aantal huurfietsen op naam te ontlenen voor 5€/maand plus waarborg, in afspraak met de L.O.-leerkracht bij het begin van het schooljaar.

De leerlingen rijden achter elkaar en stoppen op de afgesproken plaatsen. Na het 4de lesuur en na het laatste lesuur rijden de leerlingen met de leraar terug mee naar de school. Bij het niet naleven van de afspraken, worden sancties genomen.

Na het beëindigen van de L.O.-les is een bezoek aan de cafetaria niet toegestaan.

Ongevallen

De schoolverzekering dekt alleen lichamelijk letsel. Een ongevallenformulier is op het leerlingensecretariaat te krijgen.

Kledij

Wit T-shirt met logo van de school (aan te kopen in de school) met een zwart broekje. Meisjes mogen een zwarte legging dragen. Voor buitenactiviteiten is gepaste kledij en sportschoeisel wenselijk. In de sportzaal draag je de voorgeschreven sportschoenen, andere zijn verboden. Juwelen of sieraden zijn niet toegelaten. Merk alle kledingstukken met je naam. De school is niet verantwoordelijk voor vergeten of verloren spullen. Voor het zwemmen dragen de meisjes een badpak en de jongens een zwembroek of zwemshort.

Het L.O.-uniform wordt niet in andere lessen gedragen en wordt na de les mee naar huis genomen. Na het zwemmen is het verplicht de voetsproeiers te gebruiken en de voeten goed af te drogen om voetschimmels te voorkomen.

Deelname

Een leerling die niet kan of mag deelnemen aan een les L.O. dient een medisch attest af te geven aan de leerkracht LO. Voor één enkele les is een briefje van een ouder voldoende. Leerlingen die niet actief deelnemen aan de lessen L.O. zijn aanwezig in dezelfde lesruimte. Indien ze zich om fysische/medische redenen niet kunnen verplaatsen, blijven zij in de studie. Ze krijgen een alternatieve (zinvolle) opdracht en als deze behoorlijk wordt uitgevoerd, slagen zij voor het vak L.O.

Leerlingen die om medische redenen niet mogen deelnemen aan de lessen praktijk blijven in de school aanwezig. Zij trachten, in overleg met de LO-leerkracht, andere zinvolle taken uit te voeren.

Tijdens de lesuren

Tijdens de lesuren ben je in de klas of in de werkplaats. Enkel in bijzondere omstandigheden en mits toelating van je leraar mag je ze verlaten.

Tijdens de speeltijden

Tijdens de speeltijden bevinden alle leerlingen zich op de speelplaatsen: er hangt niemand rond in de gangen. De luifels van de overdekte speelplaatsen A en B worden enkel gebruikt bij neerslag. We blijven dus vóór de lijnen.

Gebruik toiletten

Enkel tijdens de pauzes en de speeltijden zijn de toiletten geopend; neem dus tijdig je voorzorgen. Houd, in je eigen belang, de toiletten ook netjes en rein: de school deed een grote financiële inspanning om jullie fris, hygiënisch en hedendaags sanitair te bezorgen.
Krijg je om een dringende reden toch de toelating om tijdens de les naar het toilet te gaan, dan moet je de sleutel op de receptie vragen. Dit kan alleen als je ouders(*) of je huisarts hiervoor een briefje meegeven.

Eten

In de schoolgebouwen buiten de refter eet of snoep je niet. Alleen tijdens de speeltijden kan je een kleinigheid eten. Restverpakking en papiertjes horen thuis in de daartoe voorziene vuilnisbakken. Kauwgom snoepen en spuwen doe je niet.

Hoofddeksels

Het dragen van allerlei hoofddeksels en hoofddoeken is in de klaslokalen en

in de refter verboden. Op de speelplaatsen is het toegestaan.

Wij sorteren ons afval

Gooi vuilnis, papier, lege blikjes en etensresten in de gepaste afvalbakken en niet op de grond. Hou zeker je klas, werkplaats, de speelplaatsen en de refter in orde. Je hebt immers zelf belang bij een nette en hygiënische school.

Heb respect

Wees steeds vriendelijk, voorkomend en beleefd tegenover je medeleerlingen, je leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Heb ook respect voor de gebouwen en het meubilair dat jou ter beschikking wordt gesteld. Op onze school geldt de gulden regel: toon respect, dan krijg je respect.

Kledij

Aangepaste en verzorgde kledij

Zowel binnen als buiten het domein van de school is een aangepaste en verzorgde kledij een vereiste. In de werkplaats gebruik je werkkledij; veiligheidsschoeisel, stofbril en soms ook werkhandschoenen behoren tot de werkplaatsuitrusting. Sportpantoffels zijn om veiligheidsredenen (gepaste zolen) niet toegelaten in de werkplaatsen (cfr. werkplaatsreglement).

Kledij, oorsieraden en piercings in functie van veiligheid

We verwachten voorbeeldige kledij, zowel voor jongens als meisjes. Ze moet sowieso discreet blijven en mag nooit aanstootgevend of provocerend zijn: naar de school kom je niet in ‘uitgangskledij’. Één bescheiden oorsieraad mag, maar piercings (al dan niet afgeplakt) blijven verboden voor alle leerlingen. Uitzondering hierop vormen de werkplaatsreglementen en de lessen L.O., waar het vaak om veiligheidsredenen verboden is sieraden te dragen. Die reglementen moeten dan ook strikt nageleefd worden.

Persoonlijke bezittingen

Bezit en gebruik van multimedia

Het bezit van multimedia is, OP EIGEN RISICO, toegestaan. Het gebruik ervan is verboden tijdens de lessen en studie-uren, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht in toezicht. In de eerste graad is het gebruik van multimedia verboden tijdens speeltijden en middagpauzes. Enkel op de grote speelplaats is gebruik van multimedia wel toegestaan tijdens de speeltijden en middagpauzes voor leerlingen van de tweede en derde graad. De school is niet aansprakelijk voor verlies: we verwachten dat leerlingen zelf waakzaam toezien op de kostbaarheden (iPods, smartphones, PSP’s,…) die ze zelf mee naar school brengen.

Het maken van discriminerende, aanstootgevende, gewelddadige… in het algemeen kwetsende beeld- of klankopnamen is verboden en zal desgevallend tot ernstige sancties leiden. Bij verspreiding ervan (tonen aan anderen, uploaden naar internet…) zal de tuchtprocedure opgestart worden. Om de privacy van andere leerlingen niet te schenden en/of te vermijden dat er negatieve beelden verspreid zouden worden, is het zonder meer verboden om filmpjes op school te maken. Indien leerlingen toch filmen op school, kan de school tot sancties overgaan. De filmpjes zullen moeten verwijderd worden.

Het gebruik van een GSM of smartphone als communicatiemiddel (telefoneren, SMS’en) is echter verboden. Ook hier stelt de school zich

uitdrukkelijk NIET aansprakelijk voor diefstallen: je laat hem dus beter thuis. Indien je toch dringend wil telefoneren, dan kan je tussen 8.00u en 16.45u op het leerlingensecretariaat of de receptie terecht.
Afgenomen voorwerpen (bv. bij oneigenlijk gebruik op niet-toegestane momenten) blijven tijdelijk bewaard, tot er contact en overleg met de ouders over is geweest. Zij worden dezelfde dag terug meegegeven met de leerling.

Merk je persoonlijke spullen met je naam

Voorzie persoonlijke voorwerpen, gereedschappen, boeken en schriften altijd van je naam. Laat daarom niets rondslingeren. Je boekentas hoort thuis in de daartoe voorziene rekken en niet ‘ergens’ op de grond op de speelplaats of in de gebouwen. De school is immers niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van je persoonlijk bezit. Verlies van of beschadiging aan gereedschappen of eigendommen van de school en/of van derden wordt aangerekend en moet door de veroorzaker betaald worden.

Pesten en geweld

Pesten en gewelddadig gedrag zijn negatieve houdingen die niet thuishoren op onze school, waar iedereen graag aanwezig moet kunnen zijn, onder alle omstandigheden. Gelukkig wordt er op onze school niet veel gepest. Regelmatig voeren we acties om pesten te voorkomen.

Systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde leerling, die door omstandigheden niet in de mogelijkheid is om weerstand te bieden, wordt niet getolereerd. Indien je zelf slachtoffer zou worden van pestgedrag door een medeleerling, spreek er dan je klastitularis of de graadcoördinator over aan: samen zoeken we naar een goede en snelle oplossing. Stel je pestgedrag vast van een medeleerling, signaleer dat dan aan een leerkracht.

Voor de pesters weze het duidelijk dat het orde- en tuchtreglement onverkort wordt toegepast en dat ouders ook onmiddellijk worden ingelicht. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van alle leerlingen om pestgedrag dadelijk te signaleren wanneer ze er getuige van zijn.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met je klastitularis, een graadcoördinator of de directeur. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

Veiligheid op school

De school staat in voor de veiligheid én de gezondheid van de personen die er leven en werken. Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor E.H.B.O.-voorzieningen. In dit verband beschikken we over een vast Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), dat alle betrokken veiligheidsmaatregelen bespreekt, evalueert en bijstuurt. Het spreekt voor zich dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je de veiligheid op school mee bevordert.

Naast dit schoolreglement geldt tevens het specifieke werkplaatsreglement dat in de werkplaatsen en labo’s opgehangen is en ook voor de leerlingen duidelijk wordt toegelicht. De leerlingen moeten in de praktijklessen steeds de voorgeschreven arbeidskledij dragen (werkkledij, werkschoenen,…), de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken(lasbril, …) en de voorschriften van de instructiekaarten bij de machines en installaties naleven.

Er gelden ook specifieke reglementen voor labo’s, computerklassen. Die hangen ook uit in deze lokalen en worden toegelicht aan de leerlingen.
De school doet ernstige inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is echter eenieders taak ze ook zelf te signaleren.

Ook bij verplaatsingen (bus of fiets) geldt een specifiek reglement met heldere afspraken. Bij excursies, daguitstappen, … is het de regel dat de leerlingen telkens aan de school vertrekken en er tevens terug aankomen (cfr. verzekering).

Tijdens de prakijklessen en in computerlokalen geldt een eigen reglement. Als je die regels overtreedt kan dat leiden tot een orde- of tuchtmaatregel. Je kunt het reglement opvragen bij de vakleraar.

Laptopproject

Met ons laptopproject willen we de ICT-vaardigheden van onze leerlingen ontwikkelen en versterken via ICT-integratie in de meeste lessen. Leerlingen nemen het toestel in ontvangst na het ondertekenen van een bruikleenovereenkomst door de ouder(s) en de leerling zelf.

Elke leerling van de 1ste graad, het 4de jaar en de 3de graad heeft een toestel van de school in bruikleen om tijdens de lessen en thuis te gebruiken. Zo kunnen we onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op het leven in een steeds meer gedigitaliseerde maatschappij.

Het toestel blijft eigendom van de school en wordt aan het einde van het schooljaar terug ingeleverd inclusief oplader en beschermhoes. Jaarlijks betaal je een gebruiksvergoeding van 100 euro die wordt aangerekend via Lichtvis.

Vanaf schooljaar 2023-2024 starten de leerlingen van het 3de jaar met een huurkoop-systeem.

Huurkoop wil zeggen dat je ervoor kan kiezen om de laptop te kopen of te huren via de leverancier waarmee de school samenwerkt.

 • De laptop moet aan het einde van het volgende schooljaar (2023-2024) niet ingeleverd worden.

 • Je werkt 4 jaar lang op onze school met jouw persoonlijke laptop.

 • Na 4 jaar is de laptop van jou en kan je de laptop ook nog na je schoolcarrière op de Campus Technologie, verder gebruiken.

 • Je bent verzekerd tegen schade en diefstal.

 • Je krijgt een vervanglaptop bij schade.

Een eigen persoonlijke laptop op school gebruiken is niet toegelaten. Dit zorgt immers voor te veel afstemmingsproblemen. Kortom: een laptop via dit systeem huren of kopen is verplicht!

Alle informatie omtrent het laptopproject op onze school, vind je op onze website.

Afspraken over het gebruik in de klas:

 • Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden daarom online: zo raak je nooit iets kwijt. Onze school biedt iedere leerling online opslagruimte aan op Google Drive en op Smartschool. In de klas krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze hiermee moeten werken. De grootte van deze opslagruimte is ruim voldoende voor elk normaal gebruik. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die die leerling kwijtspeelt. De leerling is dus zelf verantwoordelijk voor de back-up van deze programma’s en gegevens.

 • Tijdens de eerste lesweek krijg je uitleg over hoe je moet werken met het toestel. Heb je hierover vragen, dan kan je steeds terecht bij de ICT-co.

 • Je zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar het toestel met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik geen twee aparte tassen.

 • Je brengt je toestel elke dag mee naar school en leent hem nooit uit. Heb je het toestel niet bij, dan zal je sommige taken of opdrachten niet kunnen uitvoeren.

 • ’s Avonds neemt elke leerling zijn toestel weer mee naar huis.

 • Je gebruikt je toestel niet op de speelplaats. Zorg ervoor dat hij op die ogenblikken veilig opgeborgen zit in je boekentas.

 • Je laat je toestel nooit onbewaakt achter. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal.

 • Je kleeft geen stickers op het toestel of op de beschermhoes. Je brengt geen versieringen aan of schrijft niet op het toestel of de beschermhoes. Je kan ter herkenning eventueel een sleutelhanger aan de beschermhoes aanbrengen.

 • Je laat het toestel steeds in de beschermhoes zitten, ook wanneer je het gebruikt.

 • Elke leerling is verantwoordelijk voor het eigen toestel. Draag dus zorg voor het toestel en geef je het niet door aan anderen.

 • Het toestel wordt elke dag, met een volle batterij en in de voorziene beschermhoes meegebracht naar school. Als je toestel onvoldoende opgeladen was thuis, zal je het toestel die dag niet verder kunnen gebruiken. Je kan het niet opladen op school. Het elektriciteitsnetwerk is daar niet op voorzien.

 • Elke leerling voorziet bij zijn toestel één set oortjes of een koptelefoon en een muis. Een hoofdtelefoon en een muis kunnen indien nodig aangekocht worden op school.

 • Het toestel zal de leer- en werkboeken niet vervangen. Maar specifieke boeken zoals een atlas en woordenboeken zal je niet meer moeten aanschaffen. Hiervoor kan je steeds je toestel en het internet gebruiken.

 • Het toestel wordt tijdens de les enkel gebruikt in samenspraak met de leerkracht. Wanneer de leerkracht vraagt om je toestel even niet te gebruiken, berg je het op.

 • Tijdens de lessen gebruik je enkel de programma’s die door de leerkracht voorgesteld worden.

 • Tijdens de middagpauze kan het toestel gebruikt worden voor schoolse taken tijdens de middagstudie.

 • Interne hardware mag niet gewijzigd worden. Alle leerlingen gebruiken hetzelfde type toestel.

 • Wanneer je toestel niet meer goed functioneert of heb je vragen of problemen, dan kan je naar de ICT-co gaan. Is de ICT-co er op dat moment niet en is het dringend, dan ga je naar het secretariaat. Zij noteren je naam, klas en een korte schets van het probleem. Jij stuurt zelf een bericht naar de ICT-co met een uitgebreide omschrijving van je probleem. De ICT-co zal je daarna laten weten wanneer je toestel weer gebruiksklaar is en wanneer je hem kan komen afhalen.

 • Alle leerlingen krijgen toegang tot het internet via het draadloze wifi-netwerk van de school. Het toestel is op school in de eerste plaats een leermiddel en moet dus zo gebruikt worden. Misbruiken zullen steeds opgespoord en gesanctioneerd worden.

 • Voor situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de Belgische wetgeving op school. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op het auteursrecht (kopiëren en downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle andere vormen van computermisbruik.

Privacy: welke informatie houden we over je bij?

Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind je in [deel III, punt 5] van het schoolreglement.

Jij en je ouders(*) kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders(*).

Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders(*) ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders(*) kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders(*) ons dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes ...)

Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, in ons drukwerk en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze school. Bij de start van het schooljaar wordt telkens schriftelijk toestemming gevraagd voor publicatie op de site, sociale media en drukwerk. Mocht je toch bezwaar hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar schriftelijk melden aan de directeur. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.

Je persoonlijke voorkeur over beeldopnames wordt trouwens bevraagd als je start op onze school.

Bewakingscamera’s

De school heeft bewakingscamera’s en kan die gebruiken. In geval van overlast (zoals vandalisme, diefstal of geweld) kan de school de beelden raadplegen om betrokkenen te identificeren. De camerabewaking staat duidelijk aangeduid met een pictogram aan de ingangen van het schooldomein. Als je gefilmd werd, mag je indien relevant vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.

Doorgeven gegevens

De school werkt voor de schoolboeken samen met de firma Lichtvis. Om het bestellen van boeken mogelijk te maken, geeft de school bepaalde gegevens door aan de distributeur (i.c. naam, klas en mailadres).

Classroom management software

Sensocloud is een classroom management toepassing waarmee we digitaal lesgeven en digitaal leren op een veilige en gecontroleerde manier willen laten verlopen. Het is een noodzakelijke tool om ons digitale leerproces te ondersteunen.

We willen voorkomen dat leerlingen ongeoorloofd digitaal samenwerken, online spieken of niet-toegelaten bronnen/applicaties gebruiken tijdens de les. De toepassing ondersteunt de leerlingen tijdens de digitale lessen en optimaliseert hun concentratie tijdens het gebruik van de laptop/chromebook in de les.

We willen echter ook benadrukken dat bij het gebruik van deze toepassing enkele afspraken gelden, dit aangezien de privacy van de leerlingen gewaarborgd moet blijven:

 • De software zal enkel actief zijn gedurende de schooluren.

 • De software kan op initiatief van de leerkracht o.a. bepaalde applicaties en

  websites toestaan/blokkeren.

 • We verwachten dat iedereen op een zinvolle manier omgaat met het gebruik van de software, rekening houdend met de wet op de privacy.

Gezondheid

Preventiebeleid rond drugs

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden.

Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt.

Energiedrankjes

Energiedranken zijn niet toegelaten op school. Het drinken van energiedrank kan immers ernstige concentratieproblemen veroorzaken. In extreme gevallen kunnen energydrinks leiden tot hoofdpijn en hartritmestoornissen. Bij vaststelling van bezit van energiedranken worden deze aan het schoolpersoneel overhandigd en tijdelijk in bewaring genomen. Na contact met je ouders kunnen deze terug worden meegegeven. Het is ook aangewezen om geen energiedrank te drinken buiten de schoolmuren voor de start van de schooldag of tijdens de middagpauze.

Rookverbod

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen en in de omgeving van de school (in een straat van 50m) een rookverbod tussen 6.30u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Dit rookverbod geldt voor sigaretten, sigaren, vapers, elektronische sigaretten en eender welke vorm van rookwaren.

Eerste hulp op de receptie

We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Je meldt je op de receptie of iemand verwittigt de receptie. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders(*) of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.

Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.

Als je tijdens de praktijkvakken (PV), werkplekleren of de stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Je wordt ziek op school

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders(*) kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen.

Orde- en tuchtreglement

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement. Voor ons orde- en tuchtreglement baseren we ons op het 4-ladenmodel. Dit betekent dat onze aanpak van ongewenst gedrag zal bepaald worden door de ernst van het gedrag en de frequentie waarmee het voorkomt.

Begeleidende maatregelen om gewenst gedrag scherp te stellen

Belangrijk om weten is dat we bij niet-ernstige feiten in de eerste plaats kiezen voor dialoog. We geloven er immers in dat het in de verf zetten van het goede of het gewenste gedrag in de meeste gevallen voldoende is en dat leelringen kunnne gecoacht worden om tot gewenst gedrag te komen. Gesprekken tussen (vak)leraren en leerlingen zijn hier dan ook essentieel. In de agenda kan hiervan melding gemaakt worden.

Wanneer je gedrag de goede werking van de school echter hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders(*) een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:

 • een gesprek met de vakleraar, de klastitularis, graadcoördinator of directeur;
 • een begeleidingsovereenkomst: hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die manier willen je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.
 • een time-out, dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders(*) moeten wel akkoord gaan.

Ordemaatregelen: het bijsturen van ongewenst gedrag

Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?

Als het voorgaande onvoldoende blijkt te werken, dan gaan we over naar het volgende niveau. Ouders worden gecontacteerd, via de agenda of indien nodig telefonisch. De klastitularis speelt samen met de graadcoördinator een belangrijke rol. Leerlingen met moeilijkheden op bijvoorbeeld organisatorisch vlak (taken vergeten of niet gemaakt) kunnen een werkstudie krijgen. Zij blijven na tijdens een achtste lesuur en werken een taak af. Leerlingen die het gewone klasverloop storen, volgen we via een ander spoor in ons stappenplan. Ze krijgen o.a. een schriftelijke taak waarin het probleem én wat ze er aan gaan doen moeten beschrijven. Een volgkaart kan uitgeschreven worden om de studiehouding en het gedrag te verbeteren of een werkstudie kan gegeven worden. Als het ongewenste gedrag blijft bestaan, kunnen meer bindende afspraken in een begeleidingscontract vastgelegd worden. Bij een tijdelijke verwijdering uit de les van maximaal 1 lesuur, meldt de leerling zich met zijn agenda op de receptie.

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen.
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.

Welke ordemaatregelen zijn er?
 • een verwittiging;

 • strafwerk;

 • de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk op de receptie

 • een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke lessen (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag

 • een aparte verplichte opdracht i.p.v. een specifieke vak gedurende een beperkte periode

 • een werkstudie

 • onmiddellijk nablijven de dag zelf (voor leerlingen van de tweede en derde graad)

 • op vraag van de directeur of zijn afgevaardigde moet de leerling de inhoud van zijn boekentas, werkbak of locker tonen als de veiligheid dreigt in gevaar te komen of als de directeur of zijn afgevaardigde het nodig acht.

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen: de aanpak bij probleemgedrag

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:

 • als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;

 • als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;

 • als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

Welke tuchtmaatregelen zijn er?
 • je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4);

 • je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

Hoe verloopt een tuchtprocedure?

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:

 • De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders(*) met een aangetekende brief of na telefonische afspraak die nadien bevestigd wordt door je ouders(*) uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.

 • Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.

 • Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief of de telefonische afspraak. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders(*).

 • Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders(*) binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing of na aftekening voor ontvangst. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.

 • In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 3.7).

Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders(*) of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

De beroepsprocedure gaat als volgt:

 • Je ouders(*) dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:

  Aan de afgevaardigd bestuurder van de Vzw Sint-Ritacollege, Pierstraat 3 2550 Kontich

 • De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vierde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vier dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Wanneer de school open is, kunnen je ouders(*) het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders(*) krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

  Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

 • Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

  • het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders(*) de definitieve uitsluiting betwisten.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’] . In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders(*) uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders(*) meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:
 • We zorgen ervoor dat je ouders(*) vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
 • Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders(*) schriftelijk toestemming geven.
 • Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.
 • Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.
  • Wanneer jij en je ouders(*) weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
  • Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven.
 • Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.
Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

 • bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;

 • wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders(*) mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders(*) ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat

schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders(*).