logo

Opvoedingsproject

… samen praten, samen lachen, elkander vriendelijk terwille zijn, samen boeken in mooie taal lezen, samen speels zijn en samen eer behalen, bij tijd en wijle van mening verschillen, zonder haat, alsof iemand het oneens was met zichzelf, en juist door die schaars voorkomende onenigheid fleur geven aan de eensgezindheid van meestal, aan of van elkaar iets leren …

De Paters Augustijnen hebben Sint-Rita Campus College opgericht om vrij onderwijs met christelijk karakter aan te bieden. Op 1 januari 2022 trad ook Sint-Rita Campus Technologie toe tot de vzw Sint-Ritacollege. Als katholieke dialoogschool wil Sint-Rita Campus Technologie niet alleen zorgen voor de intellectuele en praktische vorming van jongeren, maar ook bijdragen tot het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes eigen aan onze samenleving en aan de christelijke levensvisie. Vanuit onze traditie als STEM-school zetten we ons in voor de vorming van hoofd, handen en hart. Het christelijke karakter van onze school komt tot uiting in het gezamenlijk nastreven van deze waarden en in het verbonden zijn met elkaar en met de samenleving. Als school stellen we ons actief open voor de dialoog over zingeving en waarden vanuit onze christelijke inspiratiebron. We willen ons inzetten voor al wie in onze maatschappij op zoek is naar ontwikkelingskansen, op welke manier ook. Wij kiezen er daarom bewust voor om jongeren de nodige kansen te geven om zich vanuit hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Onze school ondersteunt leerlingen in hun groei naar volwassenheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Wij willen jongeren helpen zich te bekwamen om samen te leven en samen te werken met anderen in een wereld die voortdurend in verandering is. Daarom moet onze school een leergemeenschap én een leefgemeenschap zijn.

Leefgemeenschap

De Paters Augustijnen hebben Sint-Rita Campus College opgericht om vrij onderwijs met christelijk karakter aan te bieden. Op 1 januari 2022 trad ook Sint-Rita Campus Technologie toe tot de vzw Sint-Ritacollege. Als katholieke dialoogschool wil Sint-Rita Campus Technologie niet alleen zorgen voor de intellectuele en praktische vorming van jongeren, maar ook bijdragen tot het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes eigen aan onze samenleving en aan de christelijke levensvisie. Vanuit onze traditie als STEM-school zetten we ons in voor de vorming van hoofd, handen en hart. Het christelijke karakter van onze school komt tot uiting in het gezamenlijk nastreven van deze waarden en in het verbonden zijn met elkaar en met de samenleving. Als school stellen we ons actief open voor de dialoog over zingeving en waarden vanuit onze christelijke inspiratiebron. We willen ons inzetten voor al wie in onze maatschappij op zoek is naar ontwikkelingskansen, op welke manier ook. Wij kiezen er daarom bewust voor om jongeren de nodige kansen te geven om zich vanuit hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Onze school ondersteunt leerlingen in hun groei naar volwassenheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Wij willen jongeren helpen zich te bekwamen om samen te leven en samen te werken met anderen in een wereld die voortdurend in verandering is. Daarom moet onze school een leergemeenschap én een leefgemeenschap zijn.

Leergemeenschap

Als leergemeenschap wil Sint-Rita Campus Technologie alle dimensies van de leerling tot ontplooiing laten komen: zowel de levensbeschouwelijke, morele, intellectuele, praktische, sociale, affectieve, lichamelijke als creatieve dimensies zijn daarbij belangrijk. We benutten daarnaast de krachtige leeromgeving van het STEM-domein en bouwen de technologische, wiskundige en wetenschappelijke interesse van onze leerlingen uit. We willen leerlingen uitdagen door hun belangstelling uit te breiden en te verdiepen én hen helpen bij moeilijkheden. Zo heeft elke leerling recht op een ondersteuning van en begeleiding bij zijn of haar leerpad. We kiezen voor authentiek leren waarbij we leerlingen enerzijds een degelijke basis van kennis, vaardigheden en attitudes willen aanbieden en hen anderzijds willen opleiden tot probleemoplossende denkers. We willen hen voorbereiden op een plaats in het STEM-domein waar levenslang leren essentieel is en willen hen leerstrategieën bijbrengen. Wij willen zowel aandacht besteden aan de weg die wij hier met hen gaan, als aan het doel dat wij met hen willen bereiken. We leren onze leerlingen doorzetten en resultaten behalen. Wij besteden ook aandacht aan de sociale aspecten van het leren door leerlingen te leren goed met elkaar samen te werken.

Opvoedingsproject

Deze onderwijsvisie wil Sint-Rita Campus Technologie hanteren als leidraad. Bij de dagelijkse opvang van leerlingen, bij het lesgeven, bij het evalueren en beoordelen van leerlingen, bij elke beleidsdaad willen wij ons de vraag stellen of dit bijdraagt tot en beantwoordt aan de fundamentele doelen en missie van onze school als leef- en als leergemeenschap. We willen jongeren vormen in hoofd, handen en hart door te leren ‘leren en leven’, door zich te vormen, door open te staan voor elkaar hopen we gelukkige mensen te vormen. Mensen die zich niet laten afschrikken door een samenleving in verandering, mensen die eerlijk pogen goede mensen te worden. Zo biedt Sint-Rita Campus Technologie uitdagend én leerlinggericht onderwijs.