logo

Leerlingenbegeleiding

Het welbevinden van de leerling en de zorg voor elke leerling vormen steeds het uitgangspunt. Een leerling heeft immers welbevinden en verbinding nodig om tot leren te komen.

Brede basiszorg

Zorgbreedte ontstaat als elke leerkracht klaar staat voor elke leerling. De begeleiding van de leerling gebeurt in eerste instantie door vakleraars en in het bijzonder door de klastitularis. Ook secretariaatsmedewerkers ondersteunen als aanspreekpunt deze brede basiszorg. De brede basiszorg staat voor stimulerende, remediërende, ondersteunende of compenserende maatregelen die beschikbaar zijn voor alle leerlingen (universal design for learning). Zo werkt de brede basiszorg als een preventief kader voor elke leerling.

verhoogde zorg

Sommige leerlingen hebben op een moment in hun loopbaan nood aan extra ondersteuning. De verhoogde zorg staat in voor een individuele begeleiding van leerlingen bij vakproblemen, leermoeilijkheden, leerstoornissen of socio-emotionele problemen. Het signaal rond verhoogde zorg gaat uit van de klassenraad of van de cel leerlingenbegeleiding. De cel leerlingenbegeleiding bespreekt de zorgvraag en verwijst dan door naar de tweedelijnszorgers: leercoaches staan in voor de begeleiding van het leerproces en de leerlingenbegeleiders hebben aandacht voor socio-emotionele vragen van leerlingen en dragen zorg voor een aangenaam en positief leer- en werkklimaat.

Uitbreiding van zorg

Bij de uitbreiding van zorg gaat het signaal uit van het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) of van externen zoals het ondersteuningsnetwerk. Uitbreiding van zorg heeft betrekking op compenserende en dispenserende maatregelen die ingrijpen in het curriculum of in de evaluatie. Het kan hierbij gaan over een geattesteerde diagnose leer- of ontwikkelingsstoornis, over een medische diagnose, over leerlingen uit een anderstalig schoolsysteem of over leerllingen met een topsport- of topcultuur-statuut. De zorgcoördinator vormt het aanspreekpunt voor de uitbreiding van zorg en de cel leerlingenbegeleiding bespreekt de noodzakelijke maatregelen die in een afsprakennota en handelingsplan worden vastgelegd.

 

De klastitularis als ankerfiguur

 • Zorg voor de werksfeer en de sociale sfeer in de klasgroep
 • Zorg voor het welbevinden van elke leerling
 • Zorg voor de leerproblemen van elke leerling
 • Zorg voor de socio-emotionele problemen van elke leerling
 • Eerste aanspreekpunt voor de klasgroep en voor elke leerling van de klasgroep

Remediëring

Het leren stopt niet na een evaluatie. De kracht van evaluatie is immers het gevolg dat eraan gegeven wordt. Als uit evaluatie blijkt dat een leerling moeite heeft met de leerstof van een vak, biedt de vakleerkracht via het toetssjabloon of de rapportcommentaar een individuele remediëring aan. Soms is het daarbij nodig een jaar of meerdere jaren terug te gaan om de knoop in de leerstof te ontwarren.

Vakleerkrachten

 • Zorg voor het verwerken van de leerstof en de vaardigheden van het vak
 • Zorg voor een stimulerende leeromgeving
 • Zorg voor een remediërende leeromgeving
 • Zorg voor de elektronische leeromgeving op Smartschool
  • agenda met de lesonderwerpen per dag, de opgave van taken en toetsen
  • puntenboek van elke leerling
  • ondersteunend materiaal zoals correctiesleutels, extra oefeningen, leerstofoverzichten, lesschema’s, begrippenlijsten
  • bereikbaar via Smartschool
 • Zorg voor proefwerkbegeleiding
 • Zorg voor het welbevinden van elke leerling
 • Zorg voor de leerproblemen van elke leerling
 • Zorg voor de socio-emotionele problemen van elke leerling

Leermoeilijkheden

Leerlingen die kampen met tekorten of leerlingen die leermoeilijkheden ervaren rond verwerking, planning, samenwerken of affectieve verwerking (inzet, concentratie, motivatie, stress, …) worden opgevolgd. De school heeft  verschillende trajecten om hen hierin te begeleiden. Na het kerstrapport kan er een remediëringstraject opgestart worden:

 • Klasintern traject: de vakleraar werkt gedifferentieerd en zorgt voor remediëring in de klas. Dit kan variëren van verlengde instructie, remediëringsoefeningen, uitbreidingsoefeningen, verkorte instructie,…
 • Klasextern traject in kleine groep: de school voorziet een plustraject en middagstudie. Hier kunnen de leerlingen extra instructie en ondersteuning of tijd krijgen om bepaalde leerstof onder de knie te krijgen. Dit is beperkt in tijd en gaat over een deel van de leerstof die gemist werd of nog niet helemaal begrepen.
 • Klasextern traject individueel bij de leercoach: de leerling kan bij de leercoach terecht voor extra begeleiding rond plannen en organiseren of voor begeleiding bij leren en studeren.
 • Externe begeleiding: na een overleg op de cel leerlingenbegeleiding wordt de hulp ingeroepen van het CLB, het ondersteuningsnetwerk of een andere externe partner van de school.

Opvang socio-emotionele moeilijkheden

Deze opvang richt zich op leerlingen die met zichzelf in de knoop liggen, of die kampen met verdriet, woede of angsten. Ook leerlingen die in conflict leven met anderen, die pesten of gepest worden willen we helpen. Via gesprekken en ondersteuning trachten we deze jongeren terug op weg te helpen. We streven steeds naar een positief werk- en leefklimaat waarin respect voor elkaar voorop staat, waarin we ons enerzijds verbonden voelen met de ander en anderzijds de ander zijn grenzen respecteren. De leerlingenbegeleiders en gedragscoach zorgen hier voor de nodige ondersteuning.